11:08:51  shdow

11:09:48 [shdow] ,

11:09:54 shdow

11:10:01  shdow

11:10:12 [shdow] :(

11:10:19 shdow

22:37:20  shdow

22:37:34 [shdow] .., ?

22:37:39 [shdow] :(

22:37:41 shdow