15:38:23 В комнату зашёл basilio

15:38:50 [basilio] ...

15:38:52 basilio вышел из комнаты

19:11:35 В комнату зашёл тупой_клон

19:11:40 тупой_клон вышел из комнаты

21:37:28 В комнату зашёл Orachin

23:52:05 В комнату зашёл Vava