10:00:23 В комнату зашёл Влесам

10:00:34 Влесам вышел из комнаты

13:12:19 В комнату зашёл Talara$ha